PRIVĀTUMA POLITIKA

I NODAĻA

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
  • SIA (UAB) „Medical beauty” (turpmāk – „Pārdevējs”), cienot savu klientu, ieskaitot mājaslapas www.sebocalm.eu (turpmāk – „Mājaslapa”) apmeklētāju un pircēju (turpmāk – „Klienti”), tiesības uz privātumu, apņemas nodrošināt viņu personas datu aizsardzību un viņu kā datu subjektu tiesības.
  • Šī privātuma politika nosaka galvenos visu Pārdevēja klientu personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus, kā arī kārtību.
  • Izmantojot Pārdevēja Mājaslapu vai pakalpojumus vai iegādājoties Pārdevēja piedāvātās preces un tādā veidā sniedzot Pārdevējam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem (izņemot noteikumus par datu apstrādes darbībām, kam nepieciešama Jūsu atsevišķa piekrišana). Tiek uzskatīts, ka Klienti ir iepazinušies ar Privātuma politiku, kad, reģistrējoties Mājaslapā, klientu sistēmā zem šīs politikas teksta to atzīmē. Ar privātuma politiku atkārtoti var iepazīties Mājaslapā www.sebocalm.eu/privatumo-politika.
  • Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ievērojam 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – „Regula”), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu (turpmāk – „PDTAL”), Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likumu (turpmāk – „ESL”) un citus piemērojamos tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību.
 2. PRIVĀTUMA POLITIKĀ IZMANTOTIE JĒDZIENI.
  • Personas dati – jebkāda informācija par fizisku personu, kura identitāte ir noteikta vai kura identitāti var noteikt (datu subjekts); fiziska persona, kuras identitāti var noteikt, ir persona, kā identitāti tieši vai netieši var noteikt, pirmkārt, pēc tāda identifikatora kā vārds un uzvārds, personas identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati un interneta identifikatori vai pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskajām, fizioloģiskajām, ģenētiskajām, psihiskajām, ekonomiskajām, kultūras vai sociālajām identitātes pazīmēm.
  • Datu subjekts – fiziska persona, Pārdevēja klients (tostarp Mājaslapas apmeklētājs), kura personas datus vāc Pārdevējs.
  • Datu subjekta piekrišana – jebkāda pēc brīvas gribas sniegta, konkrēta un nedivdomīga pienācīgi informēta datu subjekta gribas izteikšana iesnieguma veidā vai viennozīmīgu darbību veidā, ar ko viņš piekrīt, lai tiktu apstrādāti ar viņu saistītie personas dati.
  • Datu apstrāde – jebkāda ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datu kompleksiem veikta operācija vai operāciju kopums kā vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, uzglabāšana, adaptēšana vai mainīšana, iegūšana, iepazīšanās, izmantošana, izpaušana pārsūtīšanas, izplatīšanas vai citā veidā, radot iespēju tos izmantot, tāpat salīdzināšana vai apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
  • Datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, valsts institūcija, aģentūra vai cita iestāde, kas Datu pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
  • Datu pārzinis – SIA (UAB) „Medical beauty”, kas dibināta saskaņā ar LR likumiem, uzņ. kods: 302653921, faktiskā adrese: Smolensko g. 10D-25, Viļņa.
  • Sīkfails (angļu val. cookie) – neliela tekstuālas informācijas daļa, kas automātiski tiek izveidota, pārlūkojot Mājaslapu, un tiek glabāta Jūsu datorā vai citā ierīcē.
  • Tiešā tirgdarbība – darbība, kas paredzēta, lai pa pastu, tālruni vai citā tiešā veidā piedāvātu personām preces vai pakalpojumus un (vai) noskaidrotu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.
 3. KĀDUS JŪSU PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM?
  • Pārdevējs vāc un tālāk apstrādā tos Jūsu personas datus, ko Jūs iesniedzāt reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un (vai) iegādājoties preces Mājaslapā vai pasūtot pakalpojumus citā veidā: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dati, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, pasūtījuma detaļas, kontu numuri, maksājuma detaļas, informācija par piekrišanu un nepiekrišanu saistībā ar personas datu apstrādi tiešās tirgdarbības nolūkiem, paroles, jebkādi citi dati, ko Jūs iesniedzāt papildus pēc savas iniciatīvas reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un (vai) iegādājoties preces. Pārdevējs Jūsu personas datus glabā mūsu sadarbības laikā un 10 (desmit) gadus pēc sadarbības beigām.
  • Jūsu savāktos personas datus, ko iesniedzāt netiešā veidā reģistrēšanās laikā, pakalpojumu pasūtīšanas un (vai) preču iegādāšanās brīdī Mājaslapā, Pārdevējs arī tālāk apstrādā, t.i., šie dati tiek automātiski vākti no Jūsu izmantotajiem datoriem un (vai) mobilajām ierīcēm, kad Jūs pieslēdzaties pie Mājaslapas: pieslēgšanās IP adreses un laiks, lietotāja izmantotā pārlūkprogramma un tās versija, pirms mūsu Mājaslapas apmeklētās tīmekļa vietnes, dati par pakalpojumu izmantošanu u.tml. Šos datus Pārdevējs glabā mūsu sadarbības laikā un atkarībā no datiem līdz vienam gadam pēc šī perioda. Datus var uzglabāt arī ilgāku laiku, ja pastāv cits juridiskais pamatojums šādam uzglabāšanas laikam.
 4. KĀDIEM MĒRĶIEM TIEK APSTRĀDĀTI JŪSU PERSONAS DATI?
  • Pārdevējs apstrādā augstāk norādītos Jūsu personas datus šiem datu apstrādes mērķiem: Pārdevēja klientu identificēšanai tās informācijas sistēmās, reģistrējoties Mājaslapā un pieslēdzoties savam kontam, pakalpojumu un/vai preču pirkuma apstrādāšanai un administrēšanai, ar pakalpojumu pasūtīšanu saistītu grāmatvedības dokumentu administrēšanai, preču piegādes īstenošanai un administrēšanai, saziņai ar Jums, līgumsaistību pildīšanai, tiešajai tirgdarbībai (tikai tad, ja ir datu subjektu iepriekšēja piekrišana).
 5. KĀ TIEK APSTRĀDĀTI JŪSU PERSONAS DATI?
  • Pārdevējs nodrošina, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti likumīgā, godīgā un pārredzamā veidā, tiks vākti noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem, dati netiks apstrādāti, ja neatbildīs mērķiem, tiks vākti adekvāti, pienācīgi un tikai tādi dati, kas ir nepieciešamai augstāk minētajiem mērķiem, kuru dēļ tie tiek apstrādāti, tiks vākti precīzi dati, nepieciešamības gadījumā tie tiks atjaunoti un apstrādāti tādā veidā, lai, piemērojot attiecīgus tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, tiktu nodrošināta pienācīga personas datu drošība, ieskaitot aizsardzību no Datu apstrādes bez atļaujas vai nelikumīgas Datu apstrādes, kā arī no netīšas pazušanas, iznīcināšanas vai sabojāšanas.

 

 1. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS.
  • Jums ir zemāk norādītās datu subjektu tiesības, ko mēs īstenosim, ja iesniegsiet mums iesniegumu (sūtot uz e-pastu info@sebocalm.eu; sūtot pa pastu: Smolensko g. 10D-25, Viļņa) un pienācīgi apstiprināsiet savu identitāti:
   • iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
   • pieprasīt izlabot neprecīzos ar Jums saistītos personas datus;
   • pieprasīt, lai tiktu papildināti neprecīzie Jūsu personas dati;
   • pieprasīt, lai Pārdevējs izdzēstu ar Jums saistītos personas datus, ja:
    • tie nav vajadzīgi to mērķu sasniegšanai, kādiem tie tika vākti vai citādāk apstrādāti;
    • Jūs atsaucat piekrišanu un nav cita juridiska pamata Jūsu personas datu apstrādāšanai;
    • personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;
    • ir citi Regulā noteiktie pamatojumi.
   • pieprasīt, lai Pārdevējs ierobežotu Jūsu personas datu apstrādi;
   • saņemt ar Jums saistītos personas datus, ko iesniedzāt Pārdevējam, sistematizētā, lietojamā un datorlasāmā formātā (tāpat ir tiesības lūgt, lai Sabiedrība pārceļ Jūsu personas datus citam datu pārzinim);
   • nepiekrist ar Jums saistīto datu apstrādi (piem., tiešajai tirgdarbībai u.tml.).
  • Informējam, ka tajā gadījumā, ja uzskatāt, ka Jūsu kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas, Jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai. Plašāka informācija par Valsts datu aizsardzības inspekciju un sūdzību izskatīšanu ir pieejama https://www.ada.lt/
  • Plašāka informācija par datu subjekta tiesībām pieejama www.sebocalm.eu/duomenu-subjektu-teises.
 2. PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEŠĀS TIRGDARBĪBAS MĒRĶIEM.
  • Mēs Jums sūtīsim Pārdevēja jaunumu vēstules uz e-pastu un/vai jautāsim par esošo pakalpojumu kvalitāti tikai tad, ja mums būs iepriekšēja Jūsu piekrišana, kā arī saskaņā ar Regulas noteikumiem.
  • Tiešās tirgdarbības mērķiem tiek apstrādāti šie Jūsu personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese.
  • Jūsu personas dati tiešās tirgdarbības mērķiem tiek uzglabāti līdz Jūsu atteikuma iesniegšanas brīdim, kurā tiek norādīts, ka turpmāk nevēlaties saņemt tiešās tirgdarbības paziņojumus www.sebocalm.eu/sutikimu-atsisakymas/
 3. KAM TIEK SNIEGTI JŪSU PERSONAS DATI?
  • Pārdevēja darbiniekiem piekļuve pie Jūsu personas datiem tiek piešķirta tikai amata pienākumu pildīšanai un tikai tad, ja darbinieks ir apņēmies ievērot konfidencialitātes prasības.
  • Pārdevējs var iesniegt Jūsu personas datus: tiesībsargājošām institūcijām, ja ir juridisks pamatojums, atbildot uz oficiāliem valsts institūciju un tiesas lūgumiem, taču tikai pēc pārliecināšanās par šo lūgumu likumīgumu, citām trešajām personām ar Jūsu piekrišanu, datu apstrādātājiem, kas Pārdevējam sniedz tiešās tirdzniecības pakalpojumus un apstrādā Mājaslapā savāktos Jūsu datus:
  • lt, Savanorių pr. 206-427, Kaunas, info@blankspace.lt, +370 651 36 868
  • Mēs piesaistām tikai tādus datu apstrādātājus, kas nodrošina pienācīgu tehnisku un organizatorisku līdzekļu piemērošanu, lai datu apstrāde atbilstu Regulas prasībām un tiktu nodrošināta Jūsu kā datu subjektu tiesību aizsardzība.
  • Uzsveram, ka augstāk norādītajiem datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījuma.
  • Datu apstrādātājs nedrīkst piesaistīt citu datu apstrādātāju bez iepriekšējas konkrētas vai vispārēja rakstura Pārdevēja rakstveida atļaujas.
  • Jūsu personas dati attiecīgo Jums sniegto pakalpojumu rezultātā var tikt iesniegti citās valstīs (ieskaitot trešās valstis), bet tikai ar Jūsu piekrišanu.
 4. IZMANTOTIE SĪKFAILI.
  • Lai nodrošinātu Jums iespēju ērtāk un efektīvāk pārlūkot Mājaslapu un lai sniegtu Jums noderīgus piedāvājumus, Mājaslapā izmantojam šos Sīkfailus:
Sīkfails Sīkfaila nosaukums Datu apstrādes mērķis Izveidošanas brīdis Derīguma laiks Izmantotie dati
moove_gdpr_popup moove_gdpr_popup Sīkdatne, ko izmanto, lai identificētu vai akceptētu sīkdatnes mūsu vietnē No piekrišanas līdz dzēšanai No piekrišanas līdz dzēšanai Unikāls identifikators
_ga _ga Šo sīkfailu Google Analytics izmanto, lai novērtētu lietotāju apmeklējuma mērķus, ziņotu par vietnes operatoru darbību un uzlabotu klientu pieredzi, apmeklējot vietni No piekrišanas / 2 gadi. No piekrišanas / 2 gadi Unikāls identifikators
_gat _gat Google Analytics šos sīkfailus izmanto, lai apkopotu statistisko informāciju par vietnes datplūsmu Pirmo reizi dodoties uz sesijas lapu / beigu laiku Pirmo reizi dodoties uz sesijas lapu / beigu laiku Unikāls identifikators
_gat_gtag_UA_21927823_5 _gat_gtag_UA_21927823_5 Šo sīkfailu Google Analytics izmanto personas identificēšanai. Pirmā ieceļošanas diena / 2 dienas Pirmā ieceļošanas diena / 2 dienas Unikāls identifikators
woocommerce_cart_hash woocommerce_cart_hash Sīkdatne apkopo informāciju par grozā esošajiem priekšmetiem un izmaiņām tajā. Kļūst aktīvs, pievienojot vienumu grozam Pirmo reizi dodoties uz sesijas lapu / beigu laiku Unikāls identifikators
woocommerce_items_in_cart woocommerce_items_in_cart Sīkdatne apkopo informāciju par grozā esošajiem priekšmetiem un izmaiņām tajā Kļūst aktīvs, pievienojot vienumu grozam Pirmo reizi dodoties uz sesijas lapu / beigu laiku Unikāls identifikators
wp_woocommerce_session_ wp_woocommerce_session_ Sīkdatne satur informāciju par katru pircēja grozu un palīdz atrast šo informāciju datubāzē. Sīkdatnē nav saglabāta personiskā informācija Pirmo reizi dodoties uz sesijas lapu / beigu laiku Pirmo reizi dodoties uz sesijas lapu / beigu laiku Unikāls identifikators
 • Plašāka informācija par sīkfailiem pieejama www.sebocalm.eu/sutikimu-atsisakymas/
 1. MĀJASLAPĀ SNIEGTĀS NORĀDES.
  • Mājaslapā tiks sniegtas norādes uz trešo pušu mājaslapām, uz tiesību aktiem, kā arī uz sociālajiem tīkliem. Jāuzsver, ka trešo pušu mājaslapām, kuru norādes ir sniegtas Mājaslapā, tiek piemērotas šo mājaslapu privātuma politikas, un PSPC neuzņemas atbildību par šo mājaslapu sniegtās informācijas saturu, to darbību un privātuma politikas noteikumiem.

II NODAĻA

Sabiedrībā darbības īstenošanas laikā tāpat tiek apstrādāti arī citi personas dati.

 1. DATU APSTRĀDES MĒRĶI
  • Mēs apstrādājam pieprasījumus, pieprasījumus un sūdzības, kas saņemtas pa e-pastu. pa pastu. Šī iemesla dēļ mums ir jāapkopo, jāizmanto un jāuzglabā informācija par jums.
  • Mēs atbalstām, uzlabojam un aizsargājam mūsu mājas lapu. Šī iemesla dēļ mums ir jāapkopo, jāizmanto un jāuzglabā informācija par jums..
 2. APSTRĀDĀJAMIE PERSONAS DATI
  • Vārds, adrese, e-pasts e-pasta adrese, tālruņa numurs, pakalpojuma informācija, pasūtījuma dati, rēķinu numuri, maksājuma dati.
  • Mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi, vai arī tie, ko paredz likums, ja tajos ir garāks datu saglabāšanas periods.
 3. DATU APSTRĀDES LAIKA PERIODI

13.1  Mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi, vai arī tie, kas paredzēti likumā, ja tajos ir garāks datu saglabāšanas periods

DATU APSTRĀDĀTĀJI UN SAŅĒMĒJI:

 • Datu saņēmēji – UAB Medical Beauty, datu apstrādātāji – Blankspace.lt