INTERNETVEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Versijas datums: 21.02.2019.

 

 

 1. Jēdzieni
  • Pārdevējs – SAS (UAB) „Medical beauty”, uzņēmuma kods: 302653921, PVN maksātāja kods: LT100006291416, faktiskā adrese / adrese korespondencei: Smolensko g. 10D-35, 03234, Viļņa.
  • Veikals – elektroniskais veikals, kura interneta vietnes adrese ir www.sebocalm.eu.
  • Pircējs – rīcībspējīga fiziska persona, kas pērk preces personīgajai lietošanai (ne uzņēmējdarbības nolūkiem), vai jebkura fiziska persona, kas iegādājas preces kā gala lietotājs un plāno tās izmantot reprezentatīviem vai citiem mērķiem, kuri nav saistīti ar preču pārpārdošanu vai to izmantošanu uzņēmējdarbības, ražošanas, pakalpojumu sniegšanas nolūkiem.
  • Puses – Pircējs un Pārdevējs kopā.
  • Noteikumi – šie „Internetveikala lietošanas noteikumi”.
  • Konts – pēc Pircēja reģistrēšanās Veikalā tiek izveidots konts, kas satur viņa personīgos datus un pasūtījumu vēsturi.
  • Prece – viss, ko tirgo elektroniskajā Veikalā: kosmētikas un parfimērijas līdzekļi, to piederumi un aksesuāri. Atsevišķi Noteikumos lietotie jēdzieni „Prece”, „Preces” nozīmē gan vienskaitli, gan daudzskaitli.
  • Privātuma politika – Pārdevēja apstiprināts dokuments, kurā ir noteikti galvenie Personas datu vākšanas, krāšanas, apstrādes un uzglabāšanas noteikumi attiecībā uz Veikala izmantošanu. Privātuma politika ir šo Noteikumu sastāvdaļa.

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  • Šie Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus, preču iegādes, apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atpakaļatdošanas kārtību, kā arī citus ar preču iegādi un pārdošanu Veikalā saistītus nosacījumus. Noteikumi tiek publicēti Veikalā.
  • Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī, iepriekš nebrīdinot Pircēju, mainīt, papildināt, labot Noteikumus. Jaunā Noteikumu redakcija stājas spēkā no tās publicēšanas brīža, ja vien Noteikumos nav norādīts citādāk. Par Noteikumu izmaiņām reģistrētie Pircēji, ja viņi ir piekrituši saņemt paziņojumus no mājaslapas, tiek informēti elektroniskajā vēstulē.
  • Veikalā ir tiesības iegādāties Preces tikai tām personām, kas norādītas šo Noteikumu 3.p. un kas ir apstiprinājušas, ka ir iepazinušās ar Noteikumiem.
  • Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pienācīgi iepazinies ar Noteikumiem un devis piekrišanu tos ievērot, ja, veidojot Kontu vai pērkot Preces, atzīmēja norādi pie teikuma: „Iepazinos ar Internetveikala lietošanas noteikumiem un tiem PIEKRĪTU”.
  • Visos gadījumos par pareizas personīgās informācijas sniegšanu ir atbildīgs pats Pircējs.
  • Pērkot Preces, Pircējam jānorāda Pārdevējam savi personas dati, kas nepieciešami pienācīgai Preču piegādei: vārdu, uzvārdu, adresi (pilsētu, ielu, mājas un/vai dzīvokļa numuru, pasta indeksu), Preču piegādei izmantoto elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru, lai sazinātos par pasūtījuma apstiprināšanu (ja nepieciešams), un/vai datus, kas nepieciešami apmaksas saņemšanai par preci. Reģistrētie Pircēji, pildot reģistrācijas veidlapu Konta izveidošanai, Pārdevēja sistēmā saglabā paroli, ko vēlēsies izmantot turpmākiem pieslēgumiem pie reģistrācijas laikā izveidotā Konta.
  • Pircējs, piekrizdams šiem Noteikumiem, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, kas saistīti ar Preču pasūtīšanas, maksāšanas un piegādes apstiprināšanu vai citu pasūtījuma izpildi.
  • Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādes, apmaksas iekasēšanas vai citus ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītus pakalpojumus. Pārējos gadījumos Pircēja personas dati trešajām personām var tikt izpausti tikai saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

 

 1. Preču pasūtīšana, pirkšanas-pārdošanas līguma slēgšana
  • Elektroniskajā Veikalā Preces var iegādāties gan reģistrēti, gan nereģistrēti lietotāji.
  • Tiek uzskatīts, ka pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju (turpmāk – Līgums) tiek noslēgts, kad Pircējs pēc vēlamo Preču izvēles Veikalā un Preču groza noformēšanas veic visus soļus, apstiprina iepazīšanos ar šiem Noteikumiem, izvēlas maksāšanas veidu un nospiež norādi „Apstiprināt pasūtījumu”.

 

 1. Pircēja tiesības
  • Pircējam ir tiesības iegādāties Preces Veikalā saskaņā ar Noteikumos norādīto kārtību.
  • Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma saskaņā ar Noteikumos norādīto kārtību.
  • Pircējam saskaņā ar Noteikumu 11.punktā noteikto kārtību ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes dienas ir tiesības atteikties attālinātā veidā no Līguma, kas noslēgts ar Veikalu.
  • Pircējam ir tiesības Noteikumos norādītajā kārtībā mainīt vai atdot atpakaļ iegādātās Preces.
  • Pircējam ir citas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un likumos noteiktās tiesības.

 

 1. Pārdevēja tiesības
  • Pārdevējam ir tiesības bez atsevišķa paziņojuma mainīt, apturēt vai izbeigt noteiktu Veikala funkciju darbību vai to daļu, kā arī mainīt Veikala funkcijas un tajā esošo elementu izvietojumu.
  • Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu saskaņā ar Noteikumu 9.p. nosacījumiem un kārtību.
  • Kad tas ir nepieciešams pienācīgai Preču pasūtījuma izpildei, Pārdevējam neskaidrību gadījumā saistībā ar pasūtījumā sniegto informāciju, apmaksas nosacījumiem vai pasūtījuma izpildes iespējamību ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos kontaktus.
  • Pārdevējs īstenos dažādas mārketinga akcijas un ar iepriekšēju Pircēju piekrišanu viņus par šīm akcijām informēs, informāciju nosūtot uz Pircēju norādītajiem kontaktiem. Šādu akciju īstenošanas kārtība tiek noteikta katrā gadījumā atsevišķi.
  • Pārdevējam ir citas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un likumos noteiktās tiesības.

 

 1. Pircēja pienākumi
  • Pircējs apņemas veikt savlaicīgu apmaksu par iegādātajām Precēm un pieņemt tās saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību.
  • Pircējs apņemas sargāt un nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus pie Veikala, kā arī pats personīgi atbildēt par sekām, kas radušās nepienācīgas pieslēgšanās datu uzglabāšanas dēļ.
  • Elektroniskā Veikala Pircējiem jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku, kā arī tie jāievēro. Pircējiem tāpat tiek piemēroti likumos noteiktie vispārīgie pircēju pienākumi.

 

 1. Pārdevēja pienākumi
  • Pārdevējs apņemas radīt iespēju izmantot Veikala pakalpojumus, iegādāties Preces un organizēt (vai nodot trešo personu organizēšanā) Preču piegādi Pircējam.
  • Pārdevējs apņemas Pircēja personas datus apstrādāt saskaņā ar Noteikumu, Privātuma politikas un likumu noteikto kārtību.
  • Saskaņā ar Noteikumiem Pārdevējs apņemas izsniegt Pircēja pasūtītās un pieņemt Pircēja atpakaļ atdotās Preces.
  • Ja kādu iemeslu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt Veikalā iegādātās Preces, Pārdevējs apņemas Pircējam piedāvāt analoģisku vai pēc īpašībām līdzīgu Preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt Pārdevēja piedāvāto analoģisko vai līdzīgo preci, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja atteikuma saņemšanas dienas atmaksāt Pircējam samaksāto summu, ja tika veikts avansa maksājums, bet, ja maksājums netika veikts, atcelt pasūtījumu.
  • Ja Pircējs atdod Preces atpakaļ, Pārdevējs apņemas atmaksāt viņa samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču atpakaļatdošanas Pārdevējam.

 

 1. Preču cena, norēķināšanās kārtība un termiņi
  • Preču cena Veikalā tiek norādīta eiro, cenā iekļauts arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
  • Ja Pārdevējs apstiprina pasūtījumu, Preču cena nevar mainīties, izņemot gadījumus, ja Preces cena mainījās informācijas sistēmu tehniskās kļūdas dēļ, trešajām personām ietekmējot Veikala darbību vai citu no Pārdevēja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties Preci par jauno cenu, Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, par to informējot Pārdevēju 4 (četri) dienu laikā. Atsaucot pasūtījumu šī punkta norādītajā kārtībā, Pircējam tiek atmaksātas visas viņa samaksātās summas.
  • Par iegādātajām Precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem:
   • pasūtījuma laikā apmaksājot Preču cenu ar internetbankas starpniecību;
   • pasūtījuma laikā apmaksājot Preču cenu ar kredītkarti vai debetkarti;
   • skaidrā naudā, samaksājot to Preces piegādājušajam kurjeram.

 

 1. Pasūtījuma atcelšana
  • Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, atcelt viņa pasūtījumu, ja pasūtījuma laikā, apmaksājot Preču cenu, maksājums netika autorizēts vai tika noraidīts.
  • Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, atcelt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu Error! Reference source not found. punktā norādīto apmaksas veidu, neveic apmaksu par Precēm 2 (divi) dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas.
  • Tajā gadījumā, ja maksājums par pasūtītajām precēm tika veikts pasūtījuma laikā, bet, piegādājot pasūtītās Preces, ar Pircēju neizdodas sazināties 3 (trīs) dienas pēc kārtas, Pārdevējam ir tiesības vienpusēji bez atsevišķa brīdinājuma atcelt pasūtījumu un Pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksāt par Precēm samaksāto naudu. Pircējs piekrīt, ka, atmaksājot Preču cenu Pircēja vainas dēļ, Pārdevējam ir tiesības no atmaksājamās Preču cenas atskaitīt un neatmaksāt Preču piegādes cenu.
  • Ja Pircējs apstiprināja pasūtījumu saskaņā ar Noteikumu kārtību, bet vēlāk jebkādu iemeslu dēļ nolēma atteikties no pasūtījuma, viņam ir tiesības 24 stundu laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža atteikties no tā, sūtot paziņojumu par atteikumu Pārdevējam uz e-pastu info@medicalbeauty.lt. Pēc Pircēja atteikuma saņemšanas Pārdevējs Pircēja pasūtījumu vairs nepilda un atceļ, ja pasūtījums vēl netika nodots izpildei. Pasūtījuma atcelšanas gadījumā, ja Pircēja maksājums par Precēm jau tika veikts, Pārdevējs 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā atmaksā Pircējam viņa samaksātās summas. Tad, ja Pircējs atteikumu iesniedza pēc 24 stundām vai pasūtījums jau tika nodots izpildei (piegādei), atmaksājot Preču cenu, Pārdevējam ir tiesības no atmaksājamās Preču cenas atskaitīt un neatmaksāt Preču piegādes cenu.
  • Pārdevējam ir tiesības neapstiprināt pasūtījumu vai jebkurā brīdī līdz tā piegādei Pircējam to atcelt, tāpat atteikties nākotnē Pircējam pārdot Preces, ja ir pamats uzskatīt, ka Pircējs neatbilst Noteikumos definētajam Pircēja jēdzienam, t.i., ka preces tiek iegādātas nevis personīgām vajadzībām, bet uzņēmējdarbībai (pārpārdošanai, preču izmantošanai, lai sniegtu pakalpojumus vai preces). Ja rodas šaubas par Pircēja atbilstību norādītajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt, lai Pircējs iesniegtu papildu dokumentus un citus pierādījumus, kas apstiprina Pircēja statusu.

 

 1. Preču piegāde un izņemšana
  • Preces Pircējam var piegādāt pilnvarotais pārstāvis (kurjers).
  • Pircējs apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu un Preces saņemt pats. Pieņemot Preces, pēc Pārdevēja pārstāvja pieprasījuma nepieciešams uzrādīt derīgu personas identitāti apliecinošu dokumentu. Tajā gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi un Pircējs nav informējis Pārdevēju par to, ka pats nevarēs pieņemt Preces, Pircējs zaudē tiesības izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par preču nodošanu nepareizajai personai.
  • Par piegādi Lietuvā, izņemot Kuršu nēriju, kur Preces netiek piegādātas, Preces piegādājot uz Pircēja izvēlēto adresi, tiek piemērota Preču piegādes maksa 2 EUR apmērā. Ja pasūtījuma summa pēc piemērotajām atlaidēm un piegādes cena pārsniedz 60 EUR, Preču piegādes cenai tiek piemērota 100% atlaide, t.i., Preces tiek piegādātas bez maksas. Par Preču piegādi Latvijā jāmaksā Preču piegādes maksa 5 EUR apmērā, kam atlaide netiek piemērota. Uz citām valstīm Preces netiek piegādātas.
  • Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču piegādes maksu un pirkuma summu, no kuras piegāde ir bez maksas. Preču pasūtīšanas brīdī spēkā esošās cenas tiek sniegtas pasūtījuma logā, piedāvājot Pircējam iespēju iepazīties ar tām līdz pasūtījuma apstiprināšanas brīdim.
  • Preces tiek piegādātas 1-3 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas, izņemot gadījumus, kad pasūtījums tiek atcelts saskaņā ar jebkuru Noteikumu 9.punktā minēto pamatojumu.
  • Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes termiņu pārkāpumu, ja Preces Pircējam netiek piegādātas vai tiek piegādātas pēc norādītā laikā (ar kavēšanos) trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
  • Pieņemot Preces, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un Preču stāvoklis, jāparaksta faktūrrēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma nodošanu apstiprinošs dokuments. Pircējam parakstot iepriekš minēto dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums un Preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī, bet tādu Preču bojājumu kā ražošanas brāķis un neatbilstoša Preču komplektācija, ko var konstatēt pēc Preču ārpuses apskatīšanas, nav.
  • Pircējam, pamanot sūtījuma iepakojuma bojājumu (sūtījums saburzīts, salauzts, slapjš, nav pilns vai citā veidā ārēji ir bojāts), Preču bojājumu un (vai) Preču neatbilstošu komplektāciju, tas jāatzīmē faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentā, kā arī Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē jāuzraksta sūtījuma un (vai) Preces bojājuma/ neatbilstības akts.
  • Ja Pircējs neizpilda Noteikumu 10.10.punktā norādītās darbības, Pārdevējs tiek pilnībā atbrīvots no atbildības Pircēja priekšā par Preču bojājumu, ja šādu bojājumu rašanās iemesls nav ražošanas brāķis un neatbilstoša Preču komplektācija un ja šīs neatbilstības var konstatēt pēc Preču (sūtījuma) ārpuses apskatīšanas.
  • Preču nejaušas bojāejas vai to sabojāšanas risks pāriet Pircējam no brīža, kad Prece ir nodota Pircējam.

 

 1. Preču mainīšana un atpakaļatdošana
  • Veikalā iegādātās Preces var atdot atpakaļ un/vai mainīt saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.362. un 6.363.pantu, kā arī Lietuvas Republikas valdības apstiprinātajiem „Mazumtirdzniecības noteikumiem”.
  • Kosmētikas Preces, ja tās ir kvalitatīvas, nevar atdot atpakaļ. Citu, t.i., ne kosmētikas Preču atpakaļatdošanu, ja šīs Preces ir kvalitatīvas, īsteno saskaņā ar Noteikumu 11.1.punktā norādīto kārtību.
  • Nekvalitatīvas Preces tiek apmainītas pret jaunām pēc Pircēja pretenzijas un Noteikumu 10.10.punktā norādītā dokumenta vai pierādījumu saņemšanas, kas apstiprina ražošanas brāķi, ko nebija iespējams pamanīt Preču pieņemšanas brīdī. Nekvalitatīvu Preču atpakaļatdošanas un kvalitatīvu Preču iesniegšanas (Pircējam) izmaksas attiecināmas Pārdevējam.
  • Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atdodamās Preces, ja netika ievēroti Preču atdošanas nosacījumi.
  • Ja Pircējs izmantoja Noteikumu 2.punktā minētās tiesības, par Precēm samaksātā nauda viņam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēma Pircēja paziņojumu. Ja Preces netika atdotas Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš tiek skaitīts no Preču atdošanas dienas Pārdevējam.
  • Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam viņa samaksātās summas tik ilgi, kamēr Pircējs nav atdevis Pārdevējam Preces un kamēr nav pārbaudīta to atbilstība Noteikumu 3.punktam.
  • Ja Preču mainīšanas laikā rodas cenu starpība, Pircējam jānorēķinās ar Pārdevēju atbilstoši pārrēķinātajai cenai.

 

 1. Pušu komunikācija
  • Pārdevējs Pircējam sūta paziņojumus, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos kontaktus, t.i., uz elektronisko pastu un/vai tālruņa numuru, bet, ja Pircējs vēlas sazināties ar Pārdevēju, var izmantot visus Veikalā norādītos saziņas kanālus.

 

 1. Atbildība
  • Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā iesniedz nepatiesus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas rodas šī iemesla dēļ, kā arī iegūst tiesības pieprasīt, lai Pircējs atlīdzinātu radītos zaudējumus.
  • Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savām darbībām Veikalā un tā rezultātā viņam, Pārdevējam vai trešajām personām radīto kaitējumu.
  • Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un/vai nodošanu trešajām personām. Tajā gadījumā, ja trešā persona Pircēja reģistrācijas datus izmanto pieslēgumam pie Veikala un turpmāko ar to saistīto darbību veikšanai (piemēram, pasūtījuma iesniegšanai, piegādes adreses maiņai u.tml.), Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju un neuzņemas atbildību par Pircējam šīs personas darbību dēļ iespējamo nodarīto kaitējumu.
  • Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, ja zaudējumi rodas tā iemesla dēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja tika sniegta.
  • Ja rodas kaitējums, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

 

 1. Nobeiguma noteikumi
  • Šie Noteikumi atbilst piemērojamiem Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tādā apmērā, cik kādi noteikumi nav definēti šajos Noteikumos, tiek piemēroti spēkā esošie tiesību akti.
  • Šo Noteikumu pamatā esošajām attiecībām tiek piemērotas Lietuvas Republikas tiesības.
  • Visas nesaskaņas šo Noteikumu īstenošanas sakarā risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Lietuvas Republikas likumu noteiktajā kārtībā.