DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

INFORMĀCIJA SAGATAVOTA UN SNIEGTA, PAMATOJOTIES UZ VISPĀRĪGO DATU AIZSARDZĪBAS REGULU ES 2016/679

 

Informējam, ka uzņēmumā SAS (UAB) „Medical beauty” (datu pārzinis), uzņ. kods: 302653921, faktiskā adrese: Smolensko g. 10D-25, Viļņa, tiek vākti, apstrādāti un uzglabāti datu subjektu dati. Šie dati tiek vākti šādiem mērķiem:

 1. uzņēmuma funkciju, pakalpojumu un saistību, kā arī līgumu īstenošanai vai lai izpildītu pirms līguma noslēgšanas nepieciešamās darbības;
 2. lai tiktu izpildītas datu pārzinim piemērotās juridiskās saistības;
 3. lai nodrošinātu likumīgās datu pārziņa vai trešās puses intereses;
 4. lai sabiedrības interešu labā izpildītu uzdevumu vai izpildītu datu pārzinim attiecinātās valsts iestāžu funkcijas.

Visi Klienta iesniegtie dati tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Datu aizsardzības regulas ES 2016/679 noteikumiem, PDTAL un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi, kā arī Pakalpojumu sniedzēja vietējiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pakalpojumu sniedzējs apņemas nodrošināt pienācīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsargāšanai no nelikumīgas iznīcināšanas, nejaušas samainīšanas, izpaušanas un no jebkāda veida nelikumīgas apstrādes.

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

 1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IEPAZĪTIES AR DATIEM UN TO, KĀ TIE TIEK APSTRĀDĀTI

Datu subjektam, iesniedzot datu pārzinim vai datu apstrādātājam personas identitāti apliecinošu dokumentu vai saskaņā ar tiesību aktu kārtību vai ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību, kas ļauj pienācīgi identificēt personu, apstiprinot savu personas identitāti, ir tiesības no datu pārziņa saņemt apstiprinājumu par to, vai ar viņu saistīti personas dati tiek apstrādāti, bet, ja šie personas dati tiek apstrādāti, ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, no kādiem avotiem un kādi viņa personas dati ir savākti, kādam mērķim tie tiek apstrādāti, kādiem datu saņēmējiem tiek sniegti un bija sniegti vismaz pēdējā 1 gada laikā. Kad personas dati tiek nodoti trešajai valstij, datu subjektam ir tiesības būt informētam par pienācīgiem ar datu nodošanu saistītiem drošības pasākumiem. Datu pārzinis pēc pieprasījuma reizi kalendārā gada laikā iesniedz apstrādājamo personas datu kopiju bez maksas. Par citām datu subjekta pieprasītajām kopijām datu pārzinis var piemērot pamatotu maksu, kas tiek noteikta atbilstoši administratīvajiem izdevumiem. Kad datu subjekts iesniegumu iesniedz ar elektronisko līdzekļu palīdzību, izņemot gadījumus, kad datu subjekts lūdz to iesniegt citā veidā, informācija tiek iesniegta ierastajā elektroniskajā formā.

 1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS PIEPRASĪT IZLABOT NEPRECĪZOS DATUS

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis bez kavēšanās izlabotu neprecīzos ar viņu saistītos personas datus. Ņemot vērā mērķus, kādiem dati tika apstrādāti, datu subjektam ir  tiesības pieprasīt, lai tiktu papildināti nepilnīgie personas dati, tostarp, iesniedzot papildu iesniegumu.

 

 

 1. TIESĪBAS PIEPRASĪT IZDZĒST DATUS („TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM”)

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis bez kavēšanās izdzēstu ar viņu saistītos personas datus, bet datu pārzinim ir pienākums nekavējoties izdzēst personas datus, ja to var pamatot ar vienu no šiem iemesliem:

 1. a) personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kādiem tie tika vākti vai citādāk apstrādāti;
 2. b) datu subjekts atsauc piekrišanu, un nav nekāda likumīga pamata datu apstrādei;
 3. c) datu subjekts nepiekrīt datu apstrādei atbilstoši 21.pantam;
 4. d) personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;
 5. f) personas dati tika savākti, kad datu subjekts bija jaunāks par 16 gadiem, un nepilngadīgā dati tika savākti bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas.

Taču šīs tiesības netiek piemērotas, ja datu apstrāde ir nepieciešama:

 1. a) lai izmantotu pašizpausmes un informācijas brīvības tiesības;
 2. b) lai ievērotu Savienības vai dalībvalsts tiesības, kas tiek piemērotas datu pārzinim, noteiktās juridiskās saistības, kas pieprasa apstrādāt datus, vai lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interešu labā vai izpildītu datu pārzinim attiecinātās valsts iestāžu funkcijas;
 3. c) publisko interešu nolūkos sabiedrības veselības nozarē;
 4. d) arhivēšanas nolūkos sabiedrības interešu labā, zinātniskajiem vai vēsturiskajiem, vai statistiskajiem pētījumiem;
 5. e) lai izteiktu, pildītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.
 1. TIESĪBAS IEROBEŽOT DATU APSTRĀDI

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis ierobežotu datu apstrādi, ja tiek piemērots viens no šiem gadījumiem:

 1. a) datu subjekts apstrīd datu precizitāti tajā laikā, kurā datu pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 2. b) personas datu apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts nepiekrīt, lai dati tiktu dzēsti, tā vietā lūdz ierobežot to izmantošanu;
 3. c) datu pārzinim nav nepieciešami personas dati datu apstrādes mērķiem, taču tie ir nepieciešami, lai datu subjekts izvirzītu, pildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības; vai
 4. d) datu subjekts nepiekrita datu apstrādei līdz brīdim, kamēr tiks pārbaudīts, vai datu pārziņa likumīgie iemesli ir svarīgāki par datu subjekta iemesliem.
 1. TIESĪBAS UZ DATU PĀRCELŠANU

Datu subjektam ir tiesības saņemt ar viņu saistītos personas datus, ko viņš iesniedza datu pārzinim, sistematizētā, lietojamā un datorlasāmā formātā, kā arī ir tiesības pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim, bet datu pārzinis, kam tika iesniegti personas dati, nedrīkst traucēt, ja:

 1. a) datu apstrādes pamatā ir piekrišana;
 2. b) dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem.

Šīs tiesības nedrīkst negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvību.

Izmantojot savas tiesības uz datu pārcelšanu, ja tas ir tehniski iespējams, datu subjektam ir tiesības, lai viens datu pārzinis personas datus tiešā veidā pārsūtītu citam.

Šīs tiesības netiek piemērotas, kad datus nepieciešams apstrādāt, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interešu labā vai izpildītu datu pārzinim attiecinātās valsts iestāžu funkcijas.

 1. TIESĪBAS NEPIEKRIST UN ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU PAR DATU APSTRĀDI

Datu subjektam ir tiesības ar viņa konkrēto gadījumu saistītu iemeslu dēļ jebkurā brīdī nepiekrist, lai ar viņu saistītie personas dati tiktu apstrādāti, ja šāda datu apstrāde tiek īstenota saskaņā ar 6.panta 1.daļas e) vai f) punktu, ieskaitot noteikumus par profilēšanu. Datu pārzinis neapstrādā personas datus, izņemot gadījumus, kad datu pārzinis pierāda, ka dati tiek apstrādāti pierādāmu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvību, vai lai izvirzītu, izpildītu vai aizsargātu tiesiskās prasības.

Kad personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgdarbības nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī nepierist, lai ar viņu saistītie personas dati tiktu apstrādāti tādiem tirgdarbības mērķiem, ieskaitot profilēšanu, cik viņš ir saistīts ar šādu tiešo tirgdarbību.

Kad datu subjekts nepiekrīt datu apstrādei tiešās tirgdarbības nolūkiem, personas dati šiem mērķiem netiek apstrādāti.

Kad personas dati tiek apstrādāti zinātnisko, vēsturisko vai statistisko pētījumu nolūkos saskaņā ar 89.panta 1.daļu, datu subjektam viņa konkrētā gadījuma saistīto iemeslu dēļ ir tiesības nepiekrist, lai ar viņu saistītie personas dati tiktu apstrādāti, izņemot gadījumus, kad dati ir jāapstrādā, lai izpildītu sabiedrības interešu labā uzdoto uzdevumu.

Piezīme: datu subjektu tiesībām ir dažādi ierobežojumi, par kuriem plašāk varat uzzināt, vēršoties uz zemāk norādītajiem kontaktiem. Informējam, ka tad, ja Jūs atsakāties sniegt piekrišanu datu apstrādei, tas var ierobežot vai pilnībā pārtraukt Jūsu iespēju izmantot mūsu pakalpojumus, ja bez Jūsu datiem mēs nevarēsim sniegt pakalpojumus vai izpildīt saistības. Taču, ja Jūsu datu apstrāde tiks apturēta tiešās tirgdarbības mērķiem, Jūs arī tālāk varēsiet izmantot mūsu pakalpojumus, bet nevarēsiet saņemt ar tiešo tirgdarbību saistītos paziņojumus par piedāvātajām atlaidēm u.tml.

 1. TIESĪBAS PIEPRASĪT, LAI NETIKTU PIEMĒROTS TIKAI AR AUTOMATIZĒTO DATU APSTRĀDI, TOSTARP PROFILĒŠANU, PAMATOTS LĒMUMS

Šajos gadījumos datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai attiecībā pret viņu netiktu piemērots tikai ar automatizēto datu apstrādi pamatots lēmums un lai šāds lēmums tiktu pārskatīts:

 1. kad Sabiedrība pieņem lēmumus, kas tiek pamatoti tikai ar automatizētu datu apstrādi.
 2. ja datu subjekts vēršas saistībā ar automatizēto datu apstrādi balstītā lēmuma pārskatīšanu, datu pārzinim jāveic detalizēta visu datu (tostarp arī datu subjekta iesniegtās informācijas) vērtēšana, ko veic datu pārziņa persona, kam ir attiecīgas pilnvaras un iespējas mainīt lēmumu.
 1. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU DATU AIZSARDZĪBU KONTROLĒJOŠAJAI INSTITŪCIJAI

Datu apstrādi un aizsardzību Lietuvas Republikā veic un kontrolē Valsts datu aizsardzības inspekcija (VDAI). Ja Jūs nolēmāt, ka sabiedrība pārkāpa Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi, Jūs varat vērsties VDAI: zvanot uz +370 85 279 1445 vai rakstot uz e-pastu ada@ada.lt.

 1. LŪGUMA IESNIEGŠANA PAR DATU SUBJEKTA TIESĪBU ĪSTENOŠANU

Datu subjektam ir tiesības vērsties saistībā ar datu subjekta tiesību īstenošanu mutiski vai rakstiski, iesniedzot iesniegumu personīgi, pa pastu vai ar elektronisko līdzekļu starpniecību. Ja vēlaties izmantot savas tiesības, mūsu darbinieks izsniegs dokumenta veidlapu, kurā norādīsiet savas vēlmes attiecībā uz datu apstrādi uzņēmumā. Atbildi par lēmumu sniegsim 30 kalendāro dienu laikā. Plašāka informācija par datu subjekta tiesībām pieejama:

Par datu apstrādi uzņēmumā atbildīgās pers. tālruņa Nr.: Tālr. +370 651 36 868 un e-pastu info@blankspace.lt

Uzņēmuma datu aizsardzības inspektors Tālr. +370 674 80223

 

Ja saistībā ar datu subjekta tiesību īstenošanu vēršas mutiski vai iesniegums tiek iesniegts rakstveidā personīgi, datu subjektam ir jāapstiprina sava identitāte, uzrādot personas identitāti apliecinošu dokumentu. Ja tas netiek izdarīts, datu subjekta tiesības netiek īstenotas. Šis noteikums netiek piemērots, ja datu subjekts vēršas saistībā ar informācijas saņemšanu par personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 13. un 14.pantu.

 1. Ja saistībā ar datu subjekta tiesību īstenošanu vēršas rakstveidā, iesniedzot iesniegumu pa pastu, tad kopā ar iesniegumu jāiesniedz notāra apstiprināta personas identitāti apliecinoša dokumenta kopija. Iesniedzot iesniegumu ar elektronisko līdzekļu starpniecību, iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu vai tas jānoformē ar tādiem elektroniskajiem līdzekļiem, kas nodrošina teksta viengabalainību un nemainīgumu. Šis noteikums netiek piemērots, ja datu subjekts vēršas saistībā ar informācijas saņemšanu par personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 13. un 14.pantu.
 2. Iesniegumam par datu subjekta tiesību īstenošanu jābūt salasāmam, ar personas parakstu, tajā jānorāda datu subjekta vārds, uzvārds, adrese un (vai) citi kontaktdati sakaru uzturēšanai, ar kuru starpniecību vēlas saņemt atbildi par datu subjekta tiesību īstenošanu.
 3. Savas tiesības datu subjekts var īstenot pats vai ar pārstāvja starpniecību.
 4. Personas pārstāvim iesniegumā jānorāda savs vārds, uzvārds, adrese un (vai) citi kontaktdati sakaru uzturēšanai, ar kuru starpniecību personas pārstāvis vēlas saņemt atbildi, tāpat pārstāvamās personas vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas numurs pēc datu pārziņa identifikācijas sistēmas (ja tāda tiek izmantota), adrese un citi dati, kas nepieciešami datu subjekta identificēšanai, kā arī jāiesniedz pārstāvēšanu apliecinošs dokuments.
 5. Ja pastāv šaubas par datu subjekta identitāti, datu pārzinis lūdz papildu informāciju, kas nepieciešama, lai par to pārliecinātos.